Semporemetoden – Enkel luftprovtagning

Metoden fungerar lika bra på luft som på vätska. Den används numera både för forskningsändamål och för olika typer av kontrollmätningar av luftkvaliteten. Exempel på detta är kvalitetssäkring av tilluften i fläktstyrda ventilationssystem och för bestämning av partikulära föroreningar i inomhusluften i samband med “sjuka husutredningar”.

De filterinstallationer som finns på de flesta ventilationssystem är av sådan typ att de förmår att stoppa de stora partiklar som finns i luften som t.ex. pollen, men släpper igenom de minsta partiklarna.

 

  1. Pollenkorn med allergiframkallande partiklar kommer in i anläggningen.
  2. Pollenkorn fastnar i filtret.
  3. De farliga partiklarna fortsätter förbi filtret och vidare in i ventilations-systemet.

Den enkla luftprovtagningen som sker med hjälp av en filterelektrod, den s.k. mätstubben, utgör en av Semporemetodens viktigaste fördelar. Partikulära föroreningar som finns i luften fångas upp på en filterhållare som har en patentsökt konstruktion och är försedd med ett plant membran, nukleopore-filter, på övre sidan.

 

Partiklar ner till 0.1 µm koncentreras på filterhållaren antingen genom att suga luft med en pump genom membranet eller med hjälp av elektrostatisk anrikning med luftjoniseringsapparaten Airpoint.

För att underlätta den praktiska och säkra hanteringen av de filterhållare som ska skickas för analys har en förvaringskarusell för 10 st. prover tagits fram.

För provtagning används som standardutförande, en pump med konstant luftflöde på 1,0 l/min under 25 min. En typisk mätning sker på flera punkter, oftast fyra mätpunkter. Genom att jämföra resultaten med varandra samt med ett prov på uteluften som referens, kan man lokalisera källan till problemet.

Elektrostatisk provtagning med luftjonisatorn Airpoint kan med fördel användas i vissa situationer då provtagningen behöver sträcka sig över en tidsperiod. Genom luftjoniseringen laddas de partiklar som finns i luften negativt och dras mot den elektriskt ledande och positivt laddade filterelektroden.

Analys

Filterelektrodens utformning sparar tid under det efterföljande analysarbetet som sker med hjälp av Svepelektronmikroskop (SEM) efter guldbeläggning av membranet. Filterelektroderna och karusellen utgör på detta sätt den första delen i ett integrerat analyssystem för snabbdiagnostik.

Genom noggrann granskning av proverna via SEM-mikroskopets bildskärm erhålles detaljrik information om de partiklar som har påträffats på provet, så att deras antal, storlek och form kan framgå tydligt. Bildskärmsgranskningen avgör den slutliga diagnosen och en representativ bild väljs som illustration. Vid behov kan identifiering av vissa partiklars sammansättning ske med hjälp av röntgenanalys, EDAX.

Tillämpningsområden

Semporemetoden kan användas för att upptäcka mögel-, bakterie, fiber- och dammförekomst i ventilationssystemet eller i rumsluften, vilket gör metoden särskilt lämpad som kriterie för kvalitetssäkring av tilluften. Den kan användas för sökning av läckage i ventilationssystemet, skada eller nedsmutsning av filtret och som kontroll efter kanalrensning.

Även mögeltillväxt på grund av fuktskada i byggmaterialet kan avslöjas. Som en snabb och enkel metod för miljödiagnostik utgör den ett värdefullt hjälpmedel i kampen mot astma- och allergiökningen i samhället. Många tillämpningar finns även inom arbetsmiljöområdet och särskilt inom yrkesverksamhet där alstring av fibrer som t.ex. asbest och damm förekommer.

Sempores provtagnings- och analysmetod kvalitetssäkrar inomhusluften.

  • Enkel luftprovtagning
  • Snabba och tillförlitliga svar utan laboratorieodlingar
  • Kontroll av: Uteluft; Tilluft i ventilationssystem; Filterfunktion; Tilluftsdon i rumsenheter; Rumsluft; Luftsspaltsutrymmen i väggar och golv.

Sempores-analys.pdf

Sempores folder.pdf