Semporemetoden – Enkel luftprovtagning

Metoden fungerar lika bra på luft som på vätska. Den används numera både för forskningsändamål
och för olika typer av kontrollmätningar av luftkvaliteten. Exempel på detta är kvalitetssäkring av
tilluften i fläktstyrda ventilationssystem och för bestämning av partikulära föroreningar i inomhusluften i
samband med ”sjuka husutredningar”.
De filterinstallationer som finns på de flesta ventilationssystem är av sådan typ att de förmår att stoppa
de stora partiklar som finns i luften som t.ex. pollen, men släpper igenom de minsta partiklarna.

1. Pollenkorn med allergiframkallande partiklar kommer in i anläggningen.
2. Pollenkorn fastnar i filtret …
3. … men de farliga partiklarna fortsätter förbi filtret och vidare in i ventilations-systemet.
Den enkla luftprovtagningen som sker med hjälp av en filterelektrod, den s.k. mätstubben, utgör en av
Semporemetodens viktigaste fördelar. Partikulära föroreningar som finns i luften fångas upp på en
filterhållare som har en patentsökt konstruktion och är försedd med ett plant membran, nukleopore-
filter, på övre sidan.