Inomhus luftkvalitet

  • Vi vistas upp till 90% av vår tid hemma, på arbetet eller i skolan.
  • Inomhus luftkvalitet är vanligen 2 till 5 gånger sämre än utomhus luftkvalitet.
  • Trots alla tillämpade riktlinjer för miljö och folkhälsa fortsätter luftföroreningar att vara den största miljöfaran för hälsa.
  • 50% av våra sjukdomar orsakas av förvärrad luftförorening inomhus.

Det är viktigt att luftkvaliteten i våra inomhusmiljöer är den bästa tänkbara. Luftföroreningar är den största orsaken till förkortad livslängd hos människor, och vad många inte vet är att inomhusluften vanligen innehåller mer föroreningar än utomhusluften. Detta beror dels på att många ohälsosamma ämnen genereras inomhus och dels på brister i ventilationssystem.

  • Vi andas omkring 25 000 liter luft per dygn
  • Vi äter ca 1 kg mat per dag
  • Vi dricker omkring 2 kg vätska per dag

Att luften vi andas är av god kvalitet är minst lika viktig som vattnets och matens kvalitet.

Föroreningar inomhus består till en del av damm, pollen och avlagringar från textilier, men även flyktiga föreningar som mögelsporer, ammoniak, ozon samt organiska och oorganiska föreningar. De flyktiga föreningar som genereras i inomhusmiljöer kommer bland annat från matlagning, stearinljus, mögel, byggnadsmaterial, textilier, färg, städkemikalier och parfymer. Till dessa ämnen hör gaser från exempelvis formaldehyd, vilket är ett av flera ämnen som kan kopplas samman med astmaliknande symptom, huvudvärk illamående och allergier och det förekommer bland annat i lim, vissa tätningsmaterial, byggmaterial och en del textilier.

Det finns studier som visar att koncentrationen av vissa vanliga luftföroreningar i inomhusluften är högre än koncentrationen i av samma ämnen utomhus. De minsta föroreningarna består av så små partiklar att de är omöjliga att uppfatta för ögat, men de är också de farligaste för oss då de tar sig in i våra kroppar via andningen och vidare ut i blodet och andra organ. Till de allra minsta partiklarna hör virus, avgaser från trafik och förbränning, tobaksrök, asbest och bakterier. Ultrafina partiklar tar sig in i hjärnan via luktnerven och påverkar hjärnans funktion, hämmar utvecklingen av barns hjärnor och ökar risken att utveckla astma, allergier och kroniska sjukdomar som exempelvis cancer och Alzheimer.

Vi på Colswe utvecklar och erbjuder våra miljögivare och våra tjänster för mätning av inomhus luftkvalitet, samt luftrenare, till alla typer av arbetsplatser, exempelvis skolor, sjukhus, vårdhem, kontor och industrin. Vi erbjuder också kompetenshöjande mätträning för tekniker som utför mättjänster av inomhus luftkvalitet och termisk komfort.

Det är viktigt och möjligt att minimera partikelhalten i inomhusmiljöer med hjälp av effektiva filter och luftrenare. Därför hyr vi ut luftrenare av hög kvalitet med aktiverat kolfilter månadsvis. Dessa avlägsnar föroreningar som damm och pollen, lukter, virus, mögelsporer, så väl som mikroorganismer och andra föroreningar som bland annat kommer från byggmaterial, människor och kläder. Ni får bättre inomhus luftkvalitet omedelbart efter start. Det är också möjligt att köpa luftrenaren om så önskas.