Inomhus luftkvalitet på sjukhus

och äldreboenden

Äldre människor på vårdhem och äldreboenden vistas i 

samma miljö hela tiden, dygnet runt, året runt

Äldre människor och andra som behöver vård och tillsyn vistas nästan 100% av tiden inomhus. Därför är det viktigt att luftkvaliteten på sjukhus och vårdhem är den bästa tänkbara. Luftföroreningar är den största orsaken till förkortad livslängd hos människor och inomhusluften på sjukhus och vårdhem innehåller dessvärre ohälsosamma ämnen som genereras i lokalerna. Dessa föroreningar genereras exempelvis från människor, textilier, lukter, städkemikalier, mögel, färg och byggnadsmaterial men kan också genereras från läckage i ventilationssystem.

Det finns studier som visar att koncentrationen av vissa vanliga luftföroreningar i inomhusluften är högre än koncentrationen i av samma ämnen utomhus. Till dessa ämnen hör flyktiga föreningar som exempelvis formaldehyd, vilket är ett av flera ämnen som kan kopplas samman med astmaliknande symptom, huvudvärk, illamående och allergier, och det förekommer bland annat i lim, vissa tätningsmaterial, byggnadsmaterial och en del textilier.

Fina partiklar i en lokal från virus, avgaser, asbest och bakterier tar sig in i våra kroppar via andningen och vidare ut i blodet och andra organ. Detta är särskilt skadligt för känsliga personer som äldre och personer med allergier och hjärt- och kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar som astma. De äldre som är försvagade på olika sätt, ofta med ett nedsatt immunförsvar, är särskilt mottagliga och känsliga för effekterna av virus och bakterier.

Det är viktigt och möjligt att minimera partikelhalten i inomhusmiljöer med hjälp av effektiva filter och luftrenare. Därför hyr vi ut luftrenare månadsvis, av hög kvalitet med aktiverat kolfilter. Dessa avlägsnar föroreningar som damm, pollen, lukter, virus och mögelsporer, så väl som mikroorganismer och andra föroreningar som bland annat kommer från byggmaterial, människor och kläder. Ni får bättre inomhus luftkvalitet omedelbart efter start.

Vi på Colswe utvecklar och erbjuder våra miljögivare och våra tjänster för mätning av inomhus luftkvalitet, samt luftrenare, till alla typer av arbetsplatser. Vi erbjuder också kompetenshöjande mätträning för tekniker som utför mättjänster av inomhus luftkvalitet och termisk komfort.

Inomhus luftkvalitet på sjukhus och äldreboenden.pdf