Inomhus luftkvalitet på sjukhus

och äldreboenden

Äldre människor på vårdhem och äldreboenden vistas i 

samma miljö hela tiden, dygnet runt, året runt

Äldre människor och andra som behöver vård och tillsyn vistas nästan 100% av tiden inomhus. Därför är det viktigt att luftkvaliteten på sjukhus och vårdhem är den bästa tänkbara. Luftföroreningar är den största orsaken till förkortad livslängd hos människor och inomhusluften på sjukhus och vårdhem innehåller dessvärre ohälsosamma ämnen som genereras i lokalerna. Dessa föroreningar genereras exempelvis från människor, textilier, lukter, städkemikalier, mögel, färg och byggnadsmaterial men kan också genereras från läckage i ventilationssystem.

Det finns studier som visar att koncentrationen av vissa vanliga luftföroreningar i inomhusluften är högre än koncentrationen i av samma ämnen utomhus. Till dessa ämnen hör flyktiga föreningar som exempelvis formaldehyd, vilket är ett av flera ämnen som kan kopplas samman med astmaliknande symptom, huvudvärk, illamående och allergier, och det förekommer bland annat i lim, vissa tätningsmaterial, byggnadsmaterial och en del textilier.

Fina partiklar i en lokal från virus, avgaser, asbest och bakterier tar sig in i våra kroppar via andningen och vidare ut i blodet och andra organ. Detta är särskilt skadligt för känsliga personer som äldre och personer med allergier och hjärt- och kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar som astma. De äldre som är försvagade på olika sätt, ofta med ett nedsatt immunförsvar, är särskilt mottagliga och känsliga för effekterna av virus och bakterier.

Vi på Colswe erbjuder våra produkter AIRES 10 och AIRES 20 för att förbättra inomhus luftkvalitet (IAQ), Airthings HBS system för mätning och övervakning av inomhus luftkvalitet, våra tjänster för mätning och övervakning och förslag för förbättringar. Vi erbjuder också kompetenshöjande mätträning för tekniker som utför mättjänster av inomhus luftkvalitet och termisk komfort.

Det är viktigt och möjligt att minimera partikelhalten i inomhusmiljöer med hjälp av effektiva filter och luftrenare. Därför hyr vi ut UniqAir luftrenare av hög kvalitet med aktiverat kolfilter månadsvis tills eventuella ventilationsproblem har åtgärdas. Dessa avlägsnar föroreningar som damm och pollen, lukter, virus, mögelsporer, så väl som mikroorganismer och andra föroreningar som bland annat kommer från byggmaterial, människor och kläder. Ni får bättre inomhus luftkvalitet omedelbart efter start. Det är också möjligt att köpa luftrenaren om så önskas.