Inomhus luftkvalitet i skola

och förskola

Barn vistas i skolan eller förskolan omkring 1/3 av dygnet

Vi bryr oss alla om att våra barn ska få en bra uppväxt och vara friska. Vi är säkert alla överens om att många olika faktorer påverkar deras uppväxt, men ett område som allt för få är medvetna om är hur viktigt det är för våra barn och ungdomar att inomhusluften i skolan och förskolan är den bästa tänkbara.

Inomhusluften i skolor och förskolor innehåller dessvärre ohälsosamma ämnen som genereras i lokalerna. Dessa föroreningar genereras exempelvis från människor, textilier, lukter, städkemikalier, mögel, färg och byggnadsmaterial men kan också genereras från läckage i ventilationssystem.

Det finns studier som visar att koncentrationen av vissa vanliga luftföroreningar i inomhusluften är högre än koncentrationen i av samma ämnen utomhus. Till dessa ämnen hör flyktiga föreningar som exempelvis formaldehyd, vilket är ett av flera ämnen som kan kopplas samman med astmaliknande symptom, huvudvärk, illamående och allergier, och det förekommer bland annat i lim, vissa tätningsmaterial, byggnadsmaterial och en del textilier.

Fina partiklar från virus, avgaser, asbest och bakterier tar sig in i våra kroppar via andningen och vidare ut i blodet och andra organ. Ultrafina partiklar tar sig in i hjärnan via luktnerven och hämnar utvecklingen av barns hjärnor. De ökar också risken både för barn, lärare och annan personal att utveckla astma, allergier och kroniska sjukdomar som exempelvis cancer och Alzheimer.

I många fall är antalet barn i ett klassrum högre än det var planerat för från början. Detta försämrar luftkvaliteten med bl.a. höga halter av koldioxid, vilket orsakar att eleverna får svårare att koncentrera sig och ökar risken att de får infektioner. Barns arbete i skolan kräver dessutom högre koncentration än de vuxnas eftersom de ständigt lär sig nya saker och ofta gör en uppgift för första gången. Många studier har visat att dålig inomhusluft i skolor försämrar elevers prestation.

Det är viktigt och möjligt att minimera partikelhalten i inomhusmiljöer med hjälp av effektiva filter och luftrenare. Därför hyr vi ut luftrenare månadsvis, av hög kvalitet med aktiverat kolfilter. Dessa avlägsnar föroreningar som damm, pollen, lukter, virus och mögelsporer, så väl som mikroorganismer och andra föroreningar som bland annat kommer från byggmaterial, människor och kläder. Ni får bättre inomhus luftkvalitet omedelbart efter start.

Vi på Colswe utvecklar och erbjuder våra miljögivare och våra tjänster för mätning av inomhus luftkvalitet, samt luftrenare, till alla typer av arbetsplatser. Vi erbjuder också kompetenshöjande mätträning för tekniker som utför mättjänster av inomhus luftkvalitet och termisk komfort.

Inomhus luftkvalitet i skola och förskola.pdf