Semporemetoden – Enkel luftprovtagning

Metoden fungerar lika bra på luft som på vätska. Den används numera både för forskningsändamål och för olika typer av kontrollmätningar av luftkvaliteten. Exempel på detta är kvalitetssäkring av tilluften i fläktstyrda ventilationssystem och för bestämning av partikulära föroreningar i inomhusluften i samband med “sjuka husutredningar”.

De filterinstallationer som finns på de flesta ventilationssystem är av sådan typ att de förmår att stoppa de stora partiklar som finns i luften som t.ex. pollen, men släpper igenom de minsta partiklarna.

Den enkla luftprovtagningen som sker med hjälp av en filterelektrod, den s.k. mätstubben, utgör en av Semporemetodens viktigaste fördelar. Partikulära föroreningar som finns i luften fångas upp på en filterhållare som har en patentsökt konstruktion och är försedd med ett plant membran, nukleopore-filter, på övre sidan.

Partiklar ner till 0.1 µm koncentreras på filterhållaren antingen genom att suga luft med en pump genom membranet eller med hjälp av elektrostatisk anrikning med luftjoniseringsapparaten Airpoint.

För provtagning används som standardutförande, en pump med konstant luftflöde på 1,0 l/min under 25 min. En typisk mätning sker på flera punkter, oftast fyra mätpunkter. Genom att jämföra resultaten med varandra samt med ett prov på uteluften som referens, kan man lokalisera källan till problemet.

Semporemetoden.pdf

Sempores folder.pdf